D? án bi?t th? Thanh Lanh Vĩnh Phúc ch? cách trung tâm Hà N?i kho?ng ch?ng 60km. D? án này có t?a l?c ? xã Trung M? ? huy?n Bình Xuyên ? Vĩnh Phúc v?i “non thanh n??c bi?c”, khí h?u trong lành, phong c?nh hùng vĩ. H?a h?n khi ra m?t s? t?o thành đi?m m?i c?a BĐS Vĩnh Phúc nói riêng và BĐS phía B?c nói chung. Thanh Lanh Valley là t? h?p ti?n ích t?t c?, riêng bi?t gi?i quy?t m?i mong mu?n ngh? d??ng 5* cho c? các ng??i mua khó tính nh?t. https://trannghia.net/biet-thu-thanh-lanh/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-01-19 (水) 16:11:21 (161d)